Noutăţi

Reintegration of the Republic of Moldova, valid only after favorable political circumstances

2018.06.12 Politică Victor Ursu Imprimă

Negocierile privind soluționarea diferendului transnistrean nu trebuie să constituie un scop în sine prin care autoritățile Republicii Moldova să fie ademenite spre o nouă „istorie de succes” în reglementarea conflictelor înghețate pentru că scopul central a politici de reintegrare este consolidarea spațiului constituțional al țării, imposibil de atins fără retragerea necondiționată a trupelor străine rusești.

Orice negocieri purtate în formatul acceptat de mediatori trebuie să servească obiectiv scopului reintegrării Republicii Moldova, și nu dislocării sau „cantonizării” teritoriale după rețete incompatibile cu caracterul unitar și suveran al statului, construind reziliență, după cum recomandă, în mod repetat, statelor membre și asociate Uniunea Europeană, și nu slăbiciune sau ambiguități de statut.

Democratizarea și dezvoltarea economică sunt importante, ca instrumente de facilitare a colaborării între părți, dar ele în sine nu pot ajuta politicilor de reintegrare dacă mediatorii și observatorii procesului de negocieri vor evita subiecte „hard” în procesul de reglementare, cum sunt: evacuarea trupelor rusești, schimbarea misiunii de pacificare, încălcările frecvente ale regimului zonei de securitate, folosirea instrumentelor de reprimare contra cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului de către organele de securitate ale regimului separatist.

Acestea au fost câteva mesaje cheie în cadrul conferinței organizate de IDIS „Viitorul”, la 6 iunie 2018, la Summit Events, „Evoluțiile și provocările securității regionale: viziunile Republica Moldova și Ucraina”.

Roman Boțan, membru al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, securitate și ordine publică, susține că politica de reintegrare a țării bate pasul pe loc; guvernul resimte lipsa unei politici unitare de rezolvare a conflictului secesionist, iar organul legislativ nu este consultat de Guvern pe subiectele discutate în cadrul negocierilor. „E nevoie de un sistem democratic unde instituțiile statului ar putea colabora în definirea poziției comune,” a menționat Boțan.

Igor Munteanu, directorul IDIS „Viitorul”, a dezvoltat conceptul „teritoriului ocupat” în dreptul internațional și implicațiile adoptării acestui termin de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova asupra politicilor statului, explicând că deciziile curții sunt obligatorii, ele trebuie să fie călăuzitoare pentru politicile statului, inclusiv pentru acele decizii al guvernului care trasează linii de conduită în negocieri. Vorbitorul a regretat faptul că sub presiunea unei conjuncturi politice, unii decidenți hotărăsc ad hoc asupra unor subiecte care nu sunt suficient de clar analizate, care produc prin efectele lor situații de înrăutățire a pozițiilor statului în raport cu alți actori ai acestui conflict, inclusiv în raport cu sponsorii reali ai conflictului. Acesta s-a referit la livrările de gaze naturale ca instrumente de subsidiere a regimului, la achizițiile de proprietăți industriale contra datoriilor, implicând oligarhi ruși sau transnistreni, care-au contribuit esențial la colectarea datoriilor exorbitante de 6,4 mlrd $ (fără penalități) ale companiei mixte Moldova-gaz. Autoritățile statului se preocupă puțin în acest moment de securitatea cetățenilor săi, afectați de amenințări hibride, dar și convenționale prin păstrarea intactă a surselor de conflict militar și subversiv transnistrean.

George Balan, consilier principal de stat al Prim-Ministrului în domeniul reintegrării, a menționat că orice discuții privind negocierile politice sunt inutile până când nu vor fi retrase definitiv toate efectivele militare străine. „Este de neimaginat să oferim recunoașterea unor formate politice în prezența acestor factori de inhibiție și amenințare. Chișinăul nu trebuie să renunțe la negocieri, dar trebuie să ne asigurăm că cetățenii Republicii Moldova nu sunt lezați în drepturile lor, indiferent de care parte a Nistrului se găsesc. În 2017, Republica Moldova a început de facto să controleze frontiera de est a țării cu Ucraina, dar sunt și alte căi de extindere a spațiilor comune constituționale asupra regiunii din stânga Nistrului”.

Alin Gvidiani, șef-adjunct al Biroului politici de reintegrare, șef secție analiză și planificare susține că autoritățile Republicii Moldova întreprind măsurile necesare pentru ca cetățenii din vecinătatea traseului Râbnița-Tiraspol să aibă acces la terenurile agricole amplasate în stânga Nistrului. Totodată, sunt întreprinși pași concreți pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului. Drept exemple sunt redeschiderea circulației pe podul Gura Bâcului-Bâcioc sau semnarea protocolului privind accesul vehiculelor din stânga Nistrului în traficul internațional.

Negotiations on the settlement of the Transnistrian conflict should not be an end in itself for the authorities of the Republic of Moldova to be lured into a new "success story" in the regulation of frozen conflicts because the central aim of the reintegration policy is to strengthen the constitutional space of the country, achieved without the unconditional withdrawal of Russian foreign troops.

Any negotiations in the accepted format of the mediators must serve the purpose of the reintegration of the Republic of Moldova, and not the territorial dislocation or "cantonization" of recipes incompatible with the unitary and sovereign character of the state, building resilience as it repeatedly recommends to the Member States associated European Union and not weakness or ambiguities of status.

Democratization and economic development are important as tools to facilitate collaboration between the parties, but they can not help reintegration policies themselves if mediators and observers of the negotiating process will avoid "hard" issues in the regulatory process, such as the evacuation of Russian troops , the change of the peacekeeping mission, the frequent violations of the security zone regime, the use of the repression instruments against Moldovan citizens who live on the left bank of the Dniester by the separatist regime security organs.

These were some key messages at the conference organized by IDIS "Viitorul" on June 6, 2018, at the Summit Events, "Developments and challenges of regional security: the visions of the Republic of Moldova and Ukraine".

Roman Botan, a member of the Parliamentary Committee on National Security, Security, and Public Order, claims that the country's reintegration policy is on the right track; the government feels the lack of a unitary resolution policy for the secessionist conflict, and the legislative body is not consulted by the Government on the issues discussed during the negotiations. "There is a need for a democratic system where state institutions could collaborate in defining the common position," Botan said.

Igor Munteanu, the director of IDIS Viitorul, developed the concept of "occupied territory" in international law and the implications of adopting this term by the Constitutional Court of the Republic of Moldova on state policies, explaining that court decisions are mandatory, they must be guiding for state policies , including those government decisions that draw lines of conduct in the negotiations. The speaker regretted that under the pressure of a political juncture, some decision-makers decide ad hoc on issues that are not sufficiently clearly analyzed, which, through their effects, lead to worsening of the state's positions in relation to other actors in this conflict, including in the report with the real sponsors of the conflict. It referred to natural gas deliveries as regime subsidy instruments to purchases of industrial property against debts, involving Russian or Transnistrian oligarchs who contributed substantially to the exorbitant debt of $ 6.4 billion (without penalties) of the company mixed Moldova-gas. State authorities are a bit concerned at this time with the security of their citizens, affected by both hybrid and conventional threats, by keeping intact the sources of military and subversive Transnistrian conflict.

George Balan, senior state councilor for the Reintegration of the Prime Minister, said that any talks on political negotiations are useless until all foreign military personnel is permanently withdrawn. "It is unimaginable to offer the recognition of political formations in the presence of these inhibiting and threatening factors. Chisinau should not give up negotiations, but we have to make sure that the citizens of the Republic of Moldova are not harmed in their rights, no matter which part of the Dniester they find themselves. In 2017, the Republic of Moldova de facto began to control the country's eastern border with Ukraine, but there are other ways of extending the constitutional common spaces to the left bank of the Dniester. "

Alin Gvidiani, Deputy Head of Reintegration Policy Bureau, Head of Analysis and Planning Section, says that the authorities of the Republic of Moldova are taking the necessary measures to ensure that the citizens in the vicinity of the Ribnita-Tiraspol route have access to agricultural land located on the left bank of the Dniester River. At the same time, concrete steps are taken to bring the two banks of the Nistru near. Examples are the reopening of the traffic on the Gura Bâcului-Bacioc bridge or the signing of the protocol on the access of the vehicles from the left bank of the Nistru River to the international traffic.
Artyom Filipenko, a Ukrainian expert, referred to "hybrid" threats to Ukraine from the perspective of regional conflicts. He noted that "in the environment of Western experts and politicians, the idea that the Transnistrian conflict is a local issue that has nothing to do with Russia's policy towards Southeast Europe and the Black Sea region still persists. Such a narrow approach has allowed a broader scope for Moscow's handling of regional issues. The existence of Transnistria and the presence on its territory of a Russian military contingent and the so-called Transnistrian armed forces should be considered in the context of the overall military-strategic balance of the forces in the Black Sea region. This equilibrium was violated after the occupation of Crimea, after which Russia completely controls the peninsula, which has a favorable geographic location, threatening regional security. "

The Promo-LEX Director, Ion Manole, referred to the systematic practice of human rights violations in the secessionist region and the impunity of the Tiraspol authorities. Although many strategies have been written, Manole said, their lack of impact is explained by the lack of a vision of the Republic of Moldova, and especially of a strategic plan for the defense of human rights and freedoms.

Dumitru Mânzărari, the state secretary of the Ministry of Defense, mentioned in his address, which does not represent the point of view of the institution he represents, that "in the region on the left bank of the Nistru there are about 15,000 military forces or all the structures in the region, ministries, institutions are trained military, unlike in the Republic of Moldova. The militaries from the left bank of the Dniester River bear the Transnistrian emblems, but de facto they are trained by the Russian Federation. "

In conclusion, the conference organizers asked the authorities responsible for reintegration policies for more consistency and dialogue with civil society, refraining from steps or commitments that could weaken the positions of the Republic of Moldova in these negotiations, dominated by secondary topics, compared to strategic ones. The participants were unanimous in pointing out the necessity of applying democratic conditionality instruments to reduce the volunteerism of the Transnistrian party, used as a proxy by the Russian Federation, which currently dominates both the military aspect and the aspect of a mission to maintain Peace (PKO) under any international peacekeeping standards. He pleaded for the exact definition of the goal pursued by the Republic of Moldova in these negotiations, which should be confirmed by all the actors involved, underlining that any discussion of the status must be preceded by 3D (demilitarization, decriminalization, and democratization). Reintegration is not an end in itself, but a benefit that the state must guarantee to all its citizens, 320,000 of which are on the left bank of the Dniester. Finally, the reintegration process cannot prejudice the European development course for the Republic of Moldova.

The event was organized with the support of the Black Sea Trust Fund for Regional Cooperation.

For more details, contact the Public Relations Coordinator IDIS "Viitorul", Victor URSU at ursu.victoor@gmail.com or call 06017396.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us