Inițiative desfășurate

Inițiative desfășurate

Departamentul Buna guvernare în sectorul public

Departamentul Buna guvernare în sectorul public

Durată: August 2013 - Decembrie 2015

Finanțare: Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD Moldova şi UN Women) cu susţinerea financiară a Guvernului Danemarcei

Scop: Crearea Întreprinderilor Intercomunitare care gestionează servicii publice

Monitoring and Auditing the Parliament in Moldova

Perioada desfășurării: noiembrie 2010 - noiembrie 2011

Proiect finanțat de Balkan Trust for Democracy 

Scopul:

De a monitoriza și evalua Parlamentul Republicii Moldova în scopul de a promova democratizarea instituției legislative prin creșterea transparenței și responsabilității membrilor Parlamentului. 

Obiectivele:

 1. Stabilirea unui control civic efectiv asupra activității Parlamentului.
 2. Sporirea încrederii publice în instituțiile reprezentative, facilitînd accesul la informațiile privind activitatea membrilor aleși.
 3. Sporirea participării politice a cetățenilor.
 4. Stimularea dezbaterilor în rândul publicului larg privind problemele discutate în Parlament.
 5. Creșterea responsabilității parlamentarilor față de cetățeni privind utilizarea resurselor financiare publice

Cercetarea oportunităților de utilizare a bricheților pe bază de biomasă în R. Moldova și așteptările consumatorilor

Perioada desfășurării: martie 2012 - aprilie 2012

Finanțat de PNUD Moldova

Obiectivul principal al proiectului a fost de a realiza, în cadrul Proiectului ”Energia și Biomasa în Moldova”, un studiu de fezabilitate a înființării unei instalații de brichetare. totodată, a fost analizată posibilitatea stabilirii unui parteneriat public privat (PPP). 

Cercetarea a fostdivizată în două părți conceptuale, acoperind două dimensiuni: de producere și de consum al brichetelor. Prima parte “Oportunitățile și barierele de brichetare pe bază de biomasă în Moldova sub forma unui Parteneriat Public Privat (PPP)“ vizează aspectele privind disponibilitatea brichetelor pe regiuni, potențialul de producție a brichetelor.

A doua parte analizează potențialul brichetelor prin prisma necesității și consumarea acestora în raioanele care dispun de substanță necesară de biomasă pentru confecționarea brichetelor. 

Instruirea noilor aleși locali (LOT 4 JILDP)

Perioada desfășurării: Noiembrie 2011 - Februarie 2012 

Finanțat de PNUD Moldova

Principalul obiectiv al proiectului a fost organizarea și furnizarea programelor de instruire la nivel national a noilor oficiali locali în regiunile selectate.

Obiectivelespecifice:

Obiectivul 1. Dezvoltarea capacităților administrative în cadrul APL municipale, îmbunătățind pregătirea profesională a funcționarilor publici.

Obiectivul 2. Asigurarea cu suficiente materiale informaționale și suport consultativ.

Obiectivul 3. Promovarea standartelor Europene în APL.

Oferirea asistenței Administrației Publice Locale în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală (LOT 3 JILDP)

Perioada desfășurării: August 2011 - Februarie 2012

Finanțat de PNUD Moldova

Obiectivele de bazăale activităților planificate:

Activitățile din cadrul proiectului contribuie la dobîndirea și dezvoltarea anumitor practici în orașe și comunitățile rurale:

 1. Dezvoltarea mobilizării comunității în jurul unei viziuni comune privind dezvoltarea locală.
 2. Îmbunătățirea functionării autorităților locale capabile să asigure liderism, resurse și suport necesar pentru dezvoltarea socio-economică participativă.
 3. Sporirea semnificativă a participării femeilor și a grupurilor vulnerabile în dezvoltarea locală.

Sporirea eficienței energetice în municipiul Chișinău și orașul Sevastopol în baza experienței pozitive (CIUDAD)

Perioada desfășurării: Decembrie 2009 - Ianuarie 2013    

Finanțat de Comisia Europeană

Obiectivul de bază al proiectului este instituționalizarea conceptului de eficiență energetică în cele două orașe (Chișinău, R. Moldova și Sevastopol, Ucraina), precum și pregătirea infrastructurii necesare pentru implementarea și utilizarea acesteia. 

Obiectivele Specifice:

 1. Promovarea tehnologiilor energetice eficiente prin îmbunătățirea cadrului de implimentare.
 2. Promovarea unui comportament al eficienței energetice în instituțiile publice.
 3. Dezvoltarea proiectelor investiționale pentru implementarea infrastructurii municipale.
 4. Implicarea cetățenilor în promovarea eficienței energetice în gospodării

Monitorizarea impactului crizelor economice și financiare asupra comportamentului uman în R. Moldova

Perioada desfășurării: Septembrie 2009 - Noiembrie 2010

Finanțat de PNUD  Moldova

Acest proiect își propune să răspundă cererii în creștere de creare a unei comunități bazată pe un sistem de avertizare timpurie (early warning), capabilă să genereze răspunsuri imediate la diferite tipuri de amenințări, riscuri și pericole, care apar astăzi în Republica Moldova.

Acest lucru a creat o înțelegere profundă a constrîngerilor existente și a simptomelor de criză, care pot fi utilizate de autoritățile moldovenești și de partenerii în curs de dezvoltare pentru a  întreprinde acțiuni.

Asistență tehnică Administrației Publice Locale în implementarea conceptului de bugetare performantă

Perioada desfășurării: 2009 - 2010

Finanțat de UNDP Moldova

Scopul proiectului a fost de a contribui la realizarea și dezvoltarea următoarelor obiective:

- Creșterea capacității profesionale, implicarea și participarea activă

- Asistență tehnică

- Angajamentul părților locale cointeresate

- Monitorizarea și evaluarea întregului proces

- Crearea rețelelor și diseminarea celor mai bune practici pentru replicarea și extinderea lor

Efectuarea unui studiu privind descentralizarea structurilor teritorial administrative din R. Moldova

Perioada desfășurării: Iunie 2010 Decembrie 2010

Finanțat de UNDP Moldova

Descentralizarea reprezintă o opțiune politică esențială pentru agenda reformei interne a Republicii Moldova, care vizează îmbunătățirea gestionării resurselor și creșterea calității serviciilor mai aproape de cetățeni. Aceasta cuprinde modernizarea sectorului public, intensificarea autonomiei locale, urmărind principiile de transparență, legalitate, eficiență, responsabilitate și solidaritate administrativă.

Obiectivul proiectului este de a efectua un studiu cuprinzător al unităților administrativ teritoriale curente din țară, din perspectiva socială, economică și administrativă.

Departamentul Economie de piaţă funcţională

Proiect socio-economic​

Perioada desfășurării: Noiembrie-Decembrie 2009

Finanțat de Banca Mondială și UNICEF

Obiectivul proiectului: dezvoltarea abilităților și cunoștințele antreprenorilor.

Proiectul include 6 componente:
1. Excursii pentru a selecta tinerii antreprenori și a evalua tipurile de consultanță și training-uri ce sunt necesare pentru a consolida tinerilor întreprinzători.
2.  O curriculă a training-ului de dezvoltare, acordată beneficiarilor de training.
3. Desfășurarea instruirilor pe parcursul a trei zile pentru formarea capacităților antreprenorilor.
4. Organizarea a 1-2 zile de excursii pentru a selecta antreprenori (Cei mai buni practicanți ai proiectelor YSEEP și RISP2).
5.  Evaluarea desfășurării training-ului și a excursiilor.
6.  Raportarea și furnizarea recomandărilor.

Consolidarea legislației în R. Moldova

Perioada desfășurării: Mai 2006 - Ianuarie 2007

Finanțat de CIPE și NED

Evaluarea calitativă și cantitativă a tipologiei taxelor neoficiale solicitate mediului de afaceri din Moldova.

Creșterea transparenței procesuui de elaborare a politicilor economice în Moldova prin promovarea politicilor recomandate și inițiativelor de adoptare a legilor.

Îmbunătățirea business-ul și a cadrului investițional din Moldova, prin identificarea lacunelor și remedierea acestora prin recomandări și ghiduri de politici. 

Creșterea gradului de conștientizare publică a problemelor mediului de afaceri și desfășurarea acțiunilor de advocacy pentru o piață economică sustenabilă, bazată pe reforme democratice. 

Consolidarea politicilor prin monitorizări independente și dezbateri publice

Perioada desfășurării: Mai 2005 - Iunie 2006

Finanțat de Open Society Institute  

Scopul proiectului a constat în consolidarea eforturilor de monitorizare a politicilor economice și de reducere a sărăciei în Moldova.
Principalele obiective ale proiectului au fost să oferim un instrument credibil de monitorizare a situației economice, a tendințelor macro-economice și nivelul sărăciei în Moldova, odata cu dezbaterile  pe marginea opțiunilor politice pentru ca în țară să se dezvolte și să se creeze condiții necesare pentru implementarea cu succes a planurilor de acțiuni UE-RM.
Analize economice publice a situației curente și prognoze economice privind situația economică internă. 

Dezvoltarea antreprenoriatului local prin acțiuni și alianțe (DELTA)

Perioada desfășurării: Noiembrie 2007 - Decembrie 2008

Finanțat de OSI

Proiectul a prevăzut mai multe activități, printre care:

1. Stabilirea și deschiderea unui Oficiu de Dezvoltare Locală în Găgăuzia. Un astfel de oficiu de obicei e locuit de structurile guvernamentale locale și are multiple funcții, printre care, depozitarea și oferirea informațiilor semnificative pentru mediul de afaceri; promovarea și coordonarea proiectelor evidențiate în planul strategic al comunității; atragerea fondurilor de la guvern si donatori; dezvoltarea pieței informaționale despre comunitate și potențialul mediului de afaceri (hărți, profilul regional, ghid turistic, forumuri, etc.)

2. De asemenea, au fost organizate ateliere de lucru, care au vizat dezvoltarea parteneriatului în Găgăuzia, au fost efectuate vizite de studiu pentru a arăta regiunile/municipiile care au trecut printr-un  proces similar  - de exemplu, Albania sau Kosovo.

3. Forumul donatorilor în Găgăuzia, unde liderii au prezentat prioritățile către donatorii activi din Moldova.

4. A fost lansat un website despre Găgăuzia. 

5. Au fost elaborate strategii de dezvoltare locală în limba română, rusă și engleză.

Oferirea asistenței primăriei Chișinău în managementul serviciilor de livrare a energiei termice

Perioada desfășurării: August-Noiembrie 2008

Finanțat de PNUD Moldova 

Experții vor veni cu ze necesare planului de management  pentru sezonul de încălzire 2008-2009, vor susține primăria Chișinăului pentru a oferi persoanelor social vulnerabile tarife speciale la încălzire, să contribuie la îmbunătățirea funcțională a interacțiunii dintre toate părțile implicate în managementul serviciilor de încălzire pentru populația capitalei.

Obstacole legale și regulatorii de reducere a sărăciei

Perioada de desfășurare: Iulie-Decembrie 2008

Finanțat de PASOS

-        Oferirea asistenței gratuite participanților și partenerilor în procesul de regulare a strategiilor de reducere a sărăciei.
-        Implicarea în discuții politice cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Sănătății, ONG-uri și autorități locale din două municipii: Nisporeni și Bălți.

Monitorizarea crizelor locale

Perioada desfășurării: Septembrie 2009-Decembrie 2010

Finanțat de UNDP, UNIFEM, UNICEF

Obiective:

Elaborarea unui instrument de monitorizare a crizelor la nivelul comunităților.

Sporirea responsabilității administrațiilor locale, dar și centrale, față de crizele survenite în diferite domenii.

Colectarea datelor la nivel local în Molova.

Oferirea asistenței în procesul de descentralizare a țării

Perioada desfășurării: Octombrie 2009 - Mai 2010

Finanțat de Open Society Institute

Sustinerea  comisiei parlamentare pentru descentralizare în stabilirea politicilor, instrumentelor și a grupurilor de lucru, în concordanță cu agenda politică și circumstanțele politice.

Forumul moldo-german privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM)

Perioada desfășurării: 2010, 2011, 2012, 2013 (Prima ediție a Forumului a avut loc în 2010, fiind desfășurată de atunci în fiecare an, ajungând la cea de-a patra ediție în 2013)

Finanțat de: Programului TRANSFORM al Ministerului Federal de Finanţe al Germaniei, cu participarea Băncii de Dezvoltare KfW

 Scopul proiectului: Scopul de bază al Forumului este schimbul de experienţă şi dialogul despre necesitatea de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), precum şi prezentarea serviciilor de finanţare a ÎMM din partea băncilor şi a altor instituții finanţatoare din Republica Moldova. Astfel, participanții au  posibilitatea să discute despre modul în care îşi desfăşoară activitatea, de la oportunităţi la impedimente, dar și despre propunerile privind eficientizarea finanțării sectorului ÎMM. Totodată, pentru aceștia sunt organizate expoziții cu oferte de finanțare avantajoase din partea sectorului bancar și a Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Forumul a fost organizat atât la Chișinău, cât și la Comrat. După ultimele două ediții au fost elaborate studii privind ”Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova:probleme, tendinţe şi perspective”.

Departamentul Societate competitivă

Evaluare economică a sectorului de apă și sanitație în R. Moldova 2015​

Durată: Mai 2015

Finanțare: Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC)

Scop: Evaluarea de fezabilitate și identificarea soluțiilor privind îmbunătățirea sectorului apei și cel sanitar

Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri

Perioada implementării: Septembrie 2015 - August 2016

Finanțare: Cu suportul proiectului ”Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Scop: Sensibilizarea decidenților politici și a reprezentanților mediului de afaceri referitor la promovarea echilibrului între genuri. Identificarea și promovarea istoriilor de succes ale femeilor în sfera economică, oportunitățile, dar și obstacolele cu care se confruntă acestea. 

Activități: 10 buletine informative2 mese rotunde1 Policy Brief

Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri

Perioada implementării: Septembrie 2015 - August 2016

Finanțare: Cu suportul proiectului ”Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Scop: Sensibilizarea decidenților politici și a reprezentanților mediului de afaceri referitor la promovarea echilibrului între genuri. Identificarea și promovarea istoriilor de succes ale femeilor în sfera economică, oportunitățile, dar și obstacolele cu care se confruntă acestea. 

Activități: 10 buletine informative2 mese rotunde1 Policy Brief

Îmbunătăţirea programului de eficienţă energetică pentru familiile locatare cu venituri mici din Republica Moldova

Durata: 2014-2017

Finanțare: Fundația britanică World Jewish Relief (WJR)

Scop: De a ridica standardul de viaţă al familiilor locatare cu venituri mici prin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice care reduc semnificativ costurile şi consumul de energie

Perspective europene pentru regiunile Moldovei Ianuarie 2015 - Aprilie 2016

Durată: Ianuarie 2015 - Aprilie 2016

Finanțare: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovace

Scop: Promovarea Integrării Europene în 8 regiuni din Republica Moldova

Activități: Organizarea a 16 mese rotunde în cele 8 regiuni selectate; O vizită de informare și schimb de experiență în Slovacia pentru coordonatorii selectați responsabili de implementarea proiectului în regiuni; Organizarea a 6 întîlniri stradale unde vor fi diseminate materiale promoționale.

Consolidarea participării femeilor reprezentante ale minorităților etnice în procesul decizional Noiembrie 2015 - Februarie 2016

Durată: Noiembrie 2015 - Februarie 2016

Finanțator: Fondul Canadian pentru Initiative Locale, Ambasada Canadei

Scop: De a contribui la participarea echitabilă a femeilor în politică și actul de guvernare

Activități: Organizarea a 8 seminare de instruire în 8 centre raionale (Vulcănești, Ciadîr-Lunga, Edineț, Ocnița, Rîșcani, Briceni, Dondușeni, Căușeni) care au un procentaj mare de minorități etnice (nu mai puțin de 50%)

              Organizarea unei școli de iarnă în Decembrie 2015 pentru femei-lider din partidele politice

              Elaborarea unei publicații care va cuprinde subiecte relevante pe politicile de gen și politica de identitate în Moldova

Program de stagiu pentru tinerii lideri din Moldova

Perioada desfășurării: Februarie-Iunie 2012

Finanțat de Ambasada Regatului Norvegiei 

Proiectul este destinat promovării liderilor, membri ai Școlii Politice, implementată de , abordând probleme locale.

Principalele obiective ale proiectului  au constat în crearea relațiilor de parteneriat pe termen lung între tineri și autoritățile locale, tineri și societatea civilă la nivel local și societatea civilă și autoritățile administrative. Aceste relații de parteneriat vor facilita viitoarele colaborări în dezvoltarea bunelor practici și perspective de inițiere. 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri