Au fost identificate restanțe în realizarea măsurilor de integritate care să asigure integritatea instituțională a Inspectoratului de Stat al Muncii, studiu

 

Au fost identificate mai multe restanțe în realizarea măsurilor de integritate stabilite de cadrul normativ, nefiind implementate un șir de instrumente de integritate necesare să asigure integritatea instituțională în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). E constatarea studiului „Analiza riscurilor de corupție în cadrul ISM”, realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în cadrul proiectului „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare”.

Studiul cuprinde o analiză a riscurilor în cadrul ISM, care reies din reglementările existente în cadrul normativ și din rezultatele activității ISM. Documentul are cinci compartimente, care descriu contextul actual și scopul studiului, analizează factorii de risc generați de actele normative în domeniu, existența instrumentelor de integritate prevăzute de cadrul normativ și modalitatea de implementare a măsurilor de asigurare a integrității instituționale.

Studiul continuă cu analiza factorilor de risc operaționali, care pot apărea din gestionarea informației de serviciu, gestionarea mijloacelor financiare, achizițiile publice, neimplementarea adecvată a controlului intern managerial. Un compartiment separat este dedicat analizei riscurilor aferente procesului de efectuare a controlului de stat, de la etapa de planificare, la cea de emitere a deciziilor. Urmează analiza transparenței decizionale și accesului la informație în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii. În final, au fost întocmite concluzii generale și înaintate mai multe recomandări în vederea eliminării riscurilor existente în cadrul ISM.

Studiul scoate în evidență neconcordanțele prevederilor din cadrul normativ, care se referă la activitatea de control a ISM, fapt ce creează confuzii și implementarea inadecvată a normelor existente în practică. În plus, au fost evidențiate prevederile din cadrul normativ, fie lipsa acestora, care poate afecta independența ISM.

În studiu se constată lipsa transparenței referitor la cazurile de încălcare a normelor de etică și conduită de către inspectorii de muncă. În conformitate cu aceste constatări, riscurile de corupție aferente gestionării mijloacelor financiare în cadrul ISM sunt minore cu o probabilitate mică de apariție.

Referitor la achizițiile publice, a fost remarcată lipsa de transparență, prin nepublicarea tuturor informațiilor și documentelor prevăzute de cadrul normativ în domeniu, fapt ce poate favoriza apariția riscurilor de corupție și conflicte de interese. Este notată probabilitatea scăzută de apariție a riscurilor de corupție, întrucât ISM a desfășurat puține achiziții publice și acestea au o valoare redusă.

Riscurile aferente controlului intern managerial sunt grave și cu o probabilitate înaltă de apariție, care ar putea avea efecte negative asupra reputației instituției. Acest fapt reiese din lipsa Registrului riscurilor, inclusiv cele de corupție, precum și carențe în organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial.

În raport se constată lipsa unei evidențe corecte a datelor despre numărul controalelor planificate, numărul controalelor efectuate și rezultatele acestora, fiind identificate discrepanțe majore în informațiile publice prezentate în rapoartele anuale de activitate ale ISM și în Registrul de stat al controalelor.

Analiza datelor statistice aferente controlului de stat, efectuat de către ISM în ultimii trei ani, scoate în evidență mai multe aspecte, care ridică anumite semne de întrebare, pot semnala prezența unor elemente de coruptibilitate, subliniază în multe cazuri pregătirea insuficientă a inspectorilor de muncă, dar și indică necesitatea unei analize minuțioase și întreprinderea măsurilor necesare din partea managementului instituției. În acest sens, este menționat numărul extrem de mic de contestații depuse în privința proceselor-verbale de control, lipsa petițiilor și cererilor prealabile examinate în cadrul Consiliului pentru soluționarea disputelor, anularea proceselor-verbale de către instanțele de judecată pe motivul inexistenței faptelor sancționabile, expirarea termenului de prescripție și întocmirea incorectă a proceselor-verbale, care au dus la nulitatea acestora. În plus, s-a constatat realizarea ineficientă de către ISM a sarcinii de îndrumare a agenților economici.

Pentru realizarea studiului a fost desfășurat un interviu cu reprezentanții ISM, în care au fost abordate aspecte ale cadrului legal, ale modului de funcționare a instituției, procedurile interne ce țin de asigurarea integrității instituționale și a personalului, precum și cele care vizează capacitățile financiare ale instituției și modul în care această utilizează resursele publice. Suplimentar, au fost analizate pagina web instituțională, rapoartele anuale și cele lunare disponibile public, precum și informații furnizate de către ISM la solicitarea de informații de interes public.

Proiectul „Suportul societății civile acordat Parlamentului Republicii Moldova în promovarea reformelor economice și evaluarea agențiilor independente de reglementare” este sprijinit financiar de către Fundația Soros Moldova.

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros.